Toimintasäännöt

1 Johdanto

 • Toimintasäännöillä kerrotaan kaikille kuinka seurassa toimitaan ja mitkä ovat seuran toiminnan perusperiaatteet. Säännöillä luodaan seuran toiminnassa mukana oleville yhteiset toimintatavat, jotka noudattavat jääkiekkoliiton voimassa olevaa linjausta.
 • Seuran johtokunta on hyväksynyt nämä toimintasäännöt. Säännöt eivät välttämättä kata kaikkia niitä asioita, joiden suhteen saattaa tulla kysyttävää, epäselvyyksiä tai ongelmia. Siksi johtokunta pidättää oikeuden laatia ja hyväksyä uusia ohjeita tarpeen mukaan.

2 Seuran perustavoitteet

 • Sosiaalisuuden ja yhteistyökyvyn kehittäminen
 • Tarjota jokaiselle onnistumisen elämyksiä ja mukavia kokemuksia jääkiekon parissa
 • Urheilullisen elämäntavan omaksuminen
 • Positiivisen ilmapiirin luominen
 • Terveen itsetunnon kehittäminen
 • Kasvattaa ja kehittää yksilöitä jääkiekon avulla
 • Tuottaa yhteiskuntakelpoisia kansalaisia
 • Tuottaa pelaajia edustusjoukkueeseen
 • Edistää jääkiekkoilua harrastuksena (esim. Easy Hockey, GHD:t)

3 Seuran pelisäännöt

 • Seuran pelisääntöjen tehtävä on linjata ne puitteet, jonka mukaisesti toimintaa viedään eteenpäin. Pelisäännöt päivitetään vuosittain ja käsitellään johtokunnan kokouksessa ennen kauden alkua.
 • Pelisäännöt on luettavissa seuran nettisivuilta ja ne toimitetaan jääkiekkoliiton aluetoimistoon.

4 Joukkueiden pelisäännöt

 • Seuran kaikki joukkueet tekevät omat pelisääntönsä ennen sarjojen käynnistymistä. Sääntöjä voidaan sopia sekä joukkueelle että vanhemmille, kummallekin omansa. Pelisääntöjen noudattamisesta huolehtivat joukkueiden toimihenkilöt. Joukkueen pelisäännöt jaetaan kaikille joukkueen pelaajille.
 • Pelisäännöissä määritellään toimintamallit valmennuksen ja huollon, pelaajien ja vanhempien kesken seuran ohjeiden puitteissa. Säännöt toimitetaan johtokunnan hyväksyttäväksi 30.9. mennessä.

5 Jäävuorojen jakaminen

 • Seura anoo jääajat Raahen kaupungin Liikuntatoimelta, hakemus tehdään kaupungin antaman aikataulutuksen mukaan.
 • Saadut jäävuorot jaetaan ikäluokittain voimassa olevien valmennuslinjausten mukaisesti.
 • Jääaikojen runko suunnitellaan kauden alussa, säännölliseen viikkorytmiin pyritään mahdollisuuksien mukaan ja viimeistään sarjatoiminnan alettua. Kauden aikana jääaikojen jakamisesta vastaa seuran jääajanjakaja yhteistyössä valmennuspäällikön/valmennustiimin kanssa.

6 Peluuttaminen

 • Seura sitoutuu siihen, että pelaajia D-junioreista nuorempiin peluutetaan koko pelikauden ajan tasapuolisuus huomioiden ja oman kehitystasonsa mukaisissa joukkueissa. Tasapuolisuus koskee kaikkia kauden aikana pelattuja otteluita. Tasapuolisuutta mitataan kauden aikana pelattujen otteluiden kokonaismäärällä. Sitä arvioidaan suhteessa joukkueen toimintasuunnitelmaan ja pelisääntöihin sekä seuran ja Jääkiekkoliiton valmennuslinjauksiin ja -suosituksiin.
 • C-junioreista vanhempiin peluuttamisesta päättää joukkueiden valmentajat. Peliajan saamisen edellytyksenä on, että pelaaja noudattaa kaikkia yleisesti hyväksyttyjä ja joukkueen omia käyttäytymis- ja muita sääntöjä sekä käy aktiivisesti harjoituksissa. Jokaiselle pelaajalla pyritään järjestämään pelipaikka joko kilpa- tai harrastejoukkueessa.
 • Peliajan rajoittamisesta / kokoonpanon ulkopuolelle jäämisestä on aina etukäteen keskusteltava pelaajan ja tarvittaessa pelaajan vanhempien kanssa.

7 Pelaaminen

 • Seura osallistuu joukkueillaan SJL:n Pohjoisen alueen sarjoihin ja noudattaa alueen sääntöjä, määräyksiä ja suosituksia. Joukkueilla on oikeus pelata harjoitus- ja turnausotteluita kauden kuluessa ko. suosituksen mukaisina aikoina.

8 Pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen

 • Pääperiaatteena on pelata oman kehitystasonsa mukaisessa joukkueessa ja pelaajan siirtyminen joukkueesta toiseen ratkaistaan yhteistyössä pelaajan ja hänen vanhempiensa sekä joukkueiden vastuuvalmentajien ja valmennuspäällikön kesken. Viimekädessä päätöksen tekee seuran valmennustiimi. Pelaaja saa aina halutessaan pelata omassa ikäluokassaan.
 • B-, C- ja D joukkueesta toiseen siirtyminen tapahtuu pääsääntöisesti tasotarkistuksen kautta. Tasotarkistuksen suorittavat ja pelaajan siirtämisestä päättävät kyseessä olevien joukkueiden valmentajat ja valmennuspäällikkö / valmennustiimi yhdessä.

9 Pelaajan erottaminen joukkueesta tai seurasta

 • Pelaajan erottamisesta päättää aina seuran johtokunta. Erottamiseen liittyvissä tapauksissa noudatetaan Suomen Jääkiekkoliiton voimassa olevia kilpailusääntöjä.

10 Joukkueen jakautuminen tai toiminnan loppuminen

 • Kaikki varat, jotka on maksettu joukkueen tilille tai hankittu jollakin muilla keinoilla (esim. talkoot), on seuran omaisuutta, joka on joukkueen käytössä. Kaikki siihenastiset erääntyneet maksut on oltava suoritettuna seuralle. Joukkue ei voi palauttaa yhdistyksen tilillä olevia varoja tai luovuttaa seuran omaisuutta yksityishenkilöille. Lopettavan joukkueen omaisuus on myös seuran omaisuutta ja palautetaan seuran Varustevastaavalle. (Paidat, teroituskone, mv-varusteet, jne.)
 • Viime kädessä päätöksen joukkueen lopettamisesta, jakautumisesta tai yhdistymisestä tekee seuran johtokunta.

11 Joukkueiden toimihenkilöiden valinta

 • Valmennustiimin (valmennuspäälliköt/ikäkausivastaavat) ja joukkueiden vastuuvalmentajat päättää seuran johtokunta. Muiden valmentajien valinnat tekee valmennustiimi yhdessä vastuuvalmentajien kanssa. Valmennustiimi ja vastuuvalmentajat seuraavalle kaudelle pyritään valitsemaan 1.4 mennessä. Joukkueiden kesäajan valmennussuunnitelmat laaditaan yhdessä valmennuspäällikön kanssa 31.4 mennessä ja toimitetaan johtokunnalle tiedoksi.
 • Joukkueissa pelaajien vanhemmat valitsevat yhteisessä kokouksessaan joukkueille joukkueenjohtajan, rahastonhoitajan, muut toimihenkilöt ja huoltajat.
 • Toimihenkilöt muodostavat joukkueen johtoryhmän. Vastuuvalmentaja ja joukkueen johtoryhmä vastaavat joukkueen kauden toiminnan toteutumisesta tehtyjen suunnitelmien mukaan. Syys- ja talvikauden suunnitelmat toimitetaan johtokunnalle 30.9 mennessä.

12 Toimihenkilöiden tehtävät

 • Toimihenkilöt ovat velvollisia hoitamaan tehtävänsä seuran toimintatapojen, ohjeiden ja sopimusten mukaisesti.
 • Toimihenkilöt noudattavat kaikessa toiminnassaan Suomen lakeja ja asetuksia, seuran ohjeita ja sääntöjä sekä Jääkiekkoliiton ohjeita ja sääntöjä. Toimihenkilöt vastaavat pelaajien vanhempien kanssa joukkueen taloudesta ja toiminnasta.
 • Toimihenkilöt ovat velvollisia osallistumaan seuran kutsumiin tilaisuuksiin. Joukkueen jokaisella toimihenkilöllä on joukkueessa lasten ohjausoikeus ja kurinpitovelvollisuus. Joukkueiden johtoryhmä allekirjoittaa osaltaan joukkueen sisäiset pelisäännöt.

13 Valmentajan tehtävät

 • Valmentajat sitoutuvat noudattamaan voimassa olevia seuran linjauksia ja ohjeita.

14 Seuran toimielimet

 • Johtokunta
 • Valmennustiimi / VP
 • Taloustiimi / RH
 • Kehittämisfoorumit / VPJ

15 Toimielinten tehtävät
15.1 Johtokunta

 • vastaa koko toiminnasta seuran sääntöjen puitteissa, nimeää henkilöt muihin toimielimiin ja perustaa tarvittaessa uusia

15.2 Valmennustiimi

 • Laatii seuran urheilutoiminnan linjaukset johtokunnalle hyväksyttäväksi. Ohjeistaa valmentajat käytännön toiminnan linjauksista.

15.3 Taloustiimi

 • Laatii suunnitelman seuran taloudenhoidosta ja varainhankinnasta johtokunnalle hyväksyttäväksi.
 • Ohjeistaa joukkueenjohtajat taloudenpidon ja varainhankinnan osalta.
 • Vastaa seuran jäsenrekisterin ylläpidosta.

15.4 Kehittämisfoorumit

 • Keskustelufoorumi, joka kutsutaan tarvittaessa koolle – ei päätäntävaltaa. Tarkoituksena on avata kanava vapaamuotoisemmalle keskustelulle tiedonkeruuta ja kehitysehdotuksia varten. Osallistumisoikeus on pelaajilla, vanhemmilla ja seuran toimihenkilöillä. Myös muita asiantuntijoita voidaan kuulla. Koolle kutsumisesta päättää johtokunta.

16 Ongelmien ratkaisu
Kysymykset

 • Epäselvissä tapauksissa neuvoa voi kysyä omalta joukkueenjohtajalta tai seuran johdolta, jotka selvittävät asian ja antavat vastauksen mahdollisimman nopeasti.

Ongelmat / kiistatilanteet

 • Epäselvissä tapauksissa ongelmat pyritään ratkaisemaan joukkueen sisällä toimihenkilöpalaverissa.
 • Mikäli asiat eivät ratkea ensisijaisesti keskustelemalla asianomaisten kesken, on mahdollista pyytää apua ja neuvoa ongelmanratkaisuryhmältä, jonka puoleen voi kääntyä kuka tahansa, jolla on huolia tai epäselvyyksiä seuran toimintaperiaatteista.
 • Ongelmaratkaisuryhmään kuuluvat seuran puheenjohtaja, valmennuspäällikkö, johtokunnan nimeämä henkilö (voi olla myös pelaaja) ja vanhempien edustaja.
 • Ongelmaratkaisuryhmän päätöksestä voi asianomainen valittaa seuran johtokunnalle, joka viime kädessä ratkaisee asian.

17 Sääntörikkomukset

 • Mikäli laadittuja sääntöjä rikotaan, käsittelee seuran johtokunta ne tapauskohtaisesti ja päättää jatkotoimenpiteistä seuran sääntöjen puitteissa.

Raahen Jääkiekkoklubi ry. on vuonna 2010 perustettu kasvattajaseura